Google
 

KELANTAN FM

Media Alternetif Anda[ Copy this | Start New | Full Size ]
Tel Manis FM 097666999 UNTUK LAGU PERMINTAAN & SEMBANG BERSAMA DJ MANIS FM
THRG
Radio in Malaysia

Pakat Dgr Ilmu Tajwid.......

BERITA SEMASA

Keputusan

Iman Rukun, Hakikat & Pembatalan Siri v

Thursday, August 7, 2008

B
ahagian ketiga : tauhid al-Asma’ Wal-Sifat

Pengertian secara ringkas ialah : beri’tikad dengan jazam bahawa Allah Taala bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, Suci bersih dari segala sifat-sifat makhluk, dengan erti kata kita isbatkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sendiri menetapkannya di dalam al-Quran bagi zatNya dan mengisbatkannya oleh Rasulullah s.w.a. di dalam hadith, tanpa mengubahkan lafaz-lafaz dan makna-maknanya. Tanpa mentaktilkannya/menginkarinya umpama menafikan semua nama atau sifat Allah, atau pun menafikan sebahagiannya, tanpa mentakyifkannya (menetapkan kaifiyyah) dengan menentukan hakikatnya dan menetapkan cara-cara yang tertentu bagi Allah dan tanpa menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk.
Bertolak dari pengertian ini, jelaslah bahawa Tauhid al-Asma’ wal-Sifat ini berdasarkan kepada tiga asas. Sesiapa yang menyeleweng darinya sudah tentu ia tidak mentauhidkan Allah di segi Asma’ (nama) dan sifat. Ketiga-tiga asas itulah :
1. Menyucikan Allah Azza wajalla dari menyerupai makhluk dan dari mana-mana sifat kekurangan.
2. Beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatNya yang sabit di dalam al-Quran al-Karim dan Hadith, tanpa mengurang, mengubah dan mentaktilkannya (menafikannya makna sesetengah sifat Allah).
3. Menghapuskan perasaan ingin tahu kaifiyyat dan bentuk sifat-sifat ini.


Asas Pertama : Menyucikan sifat-sifat Allah dari menyerupai sifat-sifat makhluk.

Asas ini berdasarkan firman Allah:
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (١١)
Maksudnya :
Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan Melihat.
(al-Syura : 11)

Dan berdasarkan firman Allah :
فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الأمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (٧٤)
Maksudnya :
Oleh itu, janganlah kamu mengadakan sesuatu Yang sebanding Dengan Allah,
(al-Nahl : 74)

Imam al-Qurtubi menyebut ketika menafsirkan ayat : ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) dan yang mesti I’tikad dalam bab ini ialah : Allah yang maha mulia namaNya dalam keagunganNya dan ketinggian sifat-sifatNya tidak serupa sama sekali dengan makhluk Dan sifat-sifat makhluk pula tidak serupa dengan sifat-sifat Allah. Apa yang telah ditetapkan oleh syarak pada al-Khaliq (pencipta) dan makhluk tidaklah serupa pada maknanya yang hakiki, kerana sifat-sifat Allah yang qadim bersalahan dengan sifat-sifat makhluq yang baru”.

Al-Wasati berkata : “Mana-mana zat tidaklah menyerupai zZat Allah. Mana-mana nama tidaklah menyerupai nama-nama Allah, mana-mana perbuatan tidaklah menyerupai perbuatan Allah. Dan mana-mana sifat tidaklah menyerupai sifat-sifat Allah kecuali dari segi lafaz/bahasa sahaja yang menyerupainya, maha suci zat Allah yang qadim dari menyerupai sifat-sifat makhluk yang baharu. Begitu juga mustahilnya ada sifat-sifat qadim padi zat yang baharu.”

I’tikad demikian adalah I’tikad ahlul-haq dan ahlul-sunnah wal-jemaah. Syed Qutb ketika mentafsirkan ayat itu tadi berkata :” Dan fitrah (tabiat semulajadi) manusia tetap beriman seperti yang disebut itu secara Badahah ( tidak memerlukan pemikiran yang dalam) maka Allah pencipta tak akan serupa dengan sesuatu yang dicipta”.

Dan termasuk dalam asas ini juga pembersihan Allah dari setiap perkara yang bercangah dengan apa yang disifatkan olehNya sendiri dan yang disifatkan oleh Rasul-Nya s.a.w.
Mentauhidkan Allah dari segi sifat menuntut dari muslim supaya menafikan Allah dari beristeri, ada yang setanding, sebanding dan yang setaraf dengan-Nya, ada yang memberi syafaat tenpa keizinanNya dan ada pula bagiNya penolong-penolong. Juga menuntut dari muslim supaya menyucikan Allah dari segala sifat-sifat kekurangan seperti tidur, lemah, penat, mati, jahil, zalim, lalai, lupa, mengantuk dan sebagainya.

Asas kedua : memadai dengan nama-nama dan sifat-sifat sekadar yang disebut dalam al-Quran al-Karim dan al-Hadis al-Syarif.

Asas ini menuntut dari muslim supaya mencukupi dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah sekadar mana yang dinaskan di dalam al-Quran al-Karim dan hadis as-sharif, kerana nama-nama dan sifat-sifat itu sabitnya melalui terima dari Allah dan RasulNya, bukan melalui fikiran manusia. Dengan demikian, tidak boleh mensifatkan Allah melainkan dengan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri dan oleh RasulNya. Nama-nama Allah juga tidak boleh kita menamakannya kecuali dengan nama-nama yang diberi oleh Allah dan RasulNya s.a.w, kerana Allah lebih mengetahui tentang zatnya, sifatNya dan nama-namaNya Firman Allah :
قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ
Maksudnya :
Katakanlah (Wahai Muhammad): "Adakah kamu Yang lebih mengetahui atau Allah?.
(al-Baqarah : 104)


Apabila telah ternyata bahawa Allah lebih mengentahui dan RasulNya pula adalah orang yang benar lagi diakui benar, maka ia tidak menjelaskan melainkan dengan apa yang diwahyukan kepadanya.

Berhubung dengan nama dan sifat Allah, baik di segi nafi mahupun isbat wajib diserahkan kepada apa yang sabit dari Allah dan RasulNya.

Imam Ahmad ib Hanbal berkata : “ tidak boleh mensifatkan Allah melainkan dengan sifat-sifat yang telah ditetapkan olehNya sediri di dalam al-Quran dan oleh rasulNya di dalam hadith, tidak lebih daripada itu”.

Na’im bin Hamad guru Imam al-bukhari berkata :“ barangsiapa yang menyerupakan Allah dengan makhlukNya ia menjadi kafir, dan barangsiapa mengingkari apa yang disifatkan oleh Allah akan zatNya atau yang telah disifatkan oleh rasulNya ia menjadi kafir juga. Apa yang disifatkan oleh Allah sendiri akan zatNya dan oleh rasulNya tidak ada penyerupaan sama sekali dengan makhluk”.

Asas ini menuntut dari setiap mukallaf yang akil baligh beriman dengan sifat-sifat Allah dan nama-nama yang disebut di dalam al-Quran dan al-Hadith serta mengguna makna lahir yang terang di dalam bahasa tanpa mentaktilkannya atau manafikannya dari allah atau mengubahkannya dari makna zahirnya.

Asas ketiga : Beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat tanpa menaya tentang kaifiyyatnya

Asas ini menuntut dari hamba yang mukallaf beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah mengikut yang dinaskan di dalam al-Quran dan al-Hadith, tanpa menanya tentang kaifiyyatnya, tanpa membahas tentang hakikatnya, kerana mengetahui kaifiyyat sifat-sifat itu bergantung kepada mengetahui kaifiyyat zat Allah, sebab sifat sesuatu berlainan menurut berlainan mausuf ( zat yang disifatkan). Ada pun zat Allah tidak harus ditanya tentang hakikat dan kaifiyyatnya.

Begitu juga sifat-sifat Allah azzawajalla tidak harus ditanya tentang kaifiyyatnya, lantaran itu, kebanyakkan ulama‘ dahulu ketika ditanya mengenai “istiwak/bersemayam Allah di atas ‘aras “ mereka menjawab : “istiwak itu adalah diketahui, cara-caranya tidak diketahui, beriman dengannya adalah wajib manakala bertanya tentangnya adalah bid’ah.

Seandainya ada orang bertanya kita : Bagaimana turunnya Allah ke langit dunia? Hendaklah kita kembali bertanya dia : Bagaimana Allah itu? Apabila ia menjawab : saya tidak mengetahui kaifiyyat zat Allah. Kita menjawab : kami juga tidak mengetahui kaifiyyat turunnya Allah, kerana tahu kaifiyyat sifat memastikan tahu kaifiyyat mausufnya ( yakni zat yang disifatkan), sebab sifat itu adalah ekoran bagi mausuf yang disifatkan. Maka bagaimana engkau meminta kami terangkan cara pendengaran Allah, penglihatanNya, percakapanNya, Istiwak dan turunNya ke langit dunia sedangkan engkau sendiri tidak tahu kaifiyyat zatNya.

Apabila engkau mengaku bahawa Allah itu satu zat yang hakiki yang sabit, yang mesti bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk, maka pendengaran Allah, penglihatanNya, percakapanNya, turunNya dan Istiwak Allah di atas arasy adalah suatu hakikat yang sabit juga, kerana zat Allah yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan tentu sekali tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk seperti sifat mendengar, melihat, bercakap, turun dan bersemayam.

Dengan keterangan di atas jelaslah bahawa tauhid bahagian ini mempunyai beberapa masalah yang mesti dijauhi olah setiap muslim iaitu :

Tashbih

Tashbih ertinya menyerupai sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk seperti orang-orang Nasara mmenyerupakan Isa bin Maryam dengan Allah, orang-orang Yahudi menyerupakan Uzair dengan Allah, orang-orang musyrikin menyerupakan berhala-berhala mereka dengan Allah dan seperti segolongan manusia menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk, yad (tangan) Allah dengan tangan makhluk, pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk dan sebagainya.

Tahrif

Tahrif ertinya menukar atau mengganti nama-nama Allah dan sifat-sifat dengan umpama menambah, atau mengurang atau mengubah baris ikrab seperti membaca “ وَكَلَّمَ اللهُ مُوْسَى ” dengan menasabkan kalimah “Allah” yang memberi erti : dan nabi Musa bercakap dengan Allah, atau mentakwilkan suatu dengan takwilan yang tidak makruf dalam bahasa Arab seperti mentakwilkan lafaz “wajah” dengan makna “zat” dan lafaz “Istiwak bersemayam dengan makna istilak/menguasai”.

Taktil

Taktil ertinya : menafikan sifat-sifat Uluhiyyah Allah dan mengingkari adanya sifat itu pada Allah seperti menafikan sifat-sifat kesempurnaan dari Allah, dalam ertikata mengingkari nama-namaNya dan sifat-sifatNya, menafikan hubungan manusia dengan Allah dalam ertikata mengingkari beribadat kepadaNya dan menafikan sesuatu yang dibuat dari pembuatnya seperti orang yang berkata : segala makhluk ini qadim, Allah tidak mengada dan menciptanya.

Takyif

Takyif ertinya : menentukan kaifiyyat sifat-sifat Allah dan menetapkan hakikatnya.

Cara mengambil sifat-sifat dan nama-nama Allah yang tersebut di dalam al-Quran dan al-Hadith mengikut maknanya yang zahir tanpa tashbih, taktil dan takyif itu adalah mazhab ulamak-ulamak dahulu dari para sahabat, tabi’in dan tabi’ tabi’in.

Berkata al-Syaukani : “ Mazhab para Salafus salih dahulu dari sahabat, tabi’in dan tabi’ tabi’in radhiallahu anhum, ialah mengambil dalil bagi sifat-sifat Allah mengikut maknanya yang zahir, tanpa tahrif, tashbih, taktil dan takwil.

Bila orang menanya mereka mengenai sesuatu sifat Allah, mereka membawa dalilnya dan tidak bercakap banyak dengan mengatakan begitu dan begini, mereka berkata : firman Allah begini, kami tidak tahu lebih dari ini, kami tidak mahu mengharungi dalam perbahasan barang yang kami tidak tahu, Allah tidak mengizinkan kami lebih dari ini.

Seandainya penanya menghendaki lebih dari makna yang zahir itu, mereka melarang keras dari mengharungi perbahasan perkara yang tidak memberi erti dan melarang mencari-cari perkara-perkara yang tidak mungkin memperolehinya, kerana perbuatan demikian akan menjatuhkan ke dalam bid’ah, yang bukan jalan mereka dan bukan pula cara yang diterima dan dihafal dari Rasulullah s. a. w. dari para sahabat dan para tabiin.

Di abad keemasan Islam, percakapan mereka mengenai sifat Allah adalah satu dan ittifak pula cara-cara mereka. Mereka mengambil berat dengan kewajipan yang Allah perintahkan dan beramal dengan ajaran yang difardukan keatas mereka seperti beriman kepada Allah, mendirikan solat mengeluarkan zakat, melakukan puasa, mengerjakan haji, berjihad, mengorbankan harta benda pada jalan kebajikan, menuntut ilmu, membimbing manusia ke arah kebajikan, tekun dengan amalan yang membawa kejayaan mendapat syurga dan kelepasan dari api neraka, mereka menyuruhkan yang makruf dan melarang dari yang mungkar, melarang manusia supaya tidak melakukan kezalimam, sekadar kemampuan dan kekuasaan yang ada pada mereka, mereka tidak sibuk dengan amalan-amalan lain yang Allah tidak taklifkan keatas mereka, memberatkan diri mencari hakikat zat Allah bukanlah ibadat mereka, maka agama di masa itu adalah suci dan bersih dari kekerohanan bid’ah ( التحف فى مذهب السلف الشوكانىء hlm. 7 )

Bersambung…

Tulisan ini di petik dari
Buku :IMAN RUKUN,HAKIKAT & PEMBATALAN
Terbitan:
Pustaka Darussalam Sdn. Bhd
Cetak pertama 2001

My Blog List

Wali Band - Mari Shalawat

Wacana Perdana Dewan Besar Balai Islam

Date Conversion
Gregorian to Hijri Hijri to Gregorian
Day: Month: Year